2024.07.15.

A használat feltételei

A TavIR.hu (TavIR) internetes oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása (“Feltételek”)

A TavIR.hu (TavIR) fenntartói és kiadói (“Kiadók”) engedélyezik a a TavIR.hu (TavIR) domain alatti oldalakra látogató felhasználók (“Felhasználók”) számára az utóbbiakon keresztül megjelenő anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói (“Felhasználók”) pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások (“Szolgáltatások”) használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Az oldalak használata

A TavIR.hu (TavIR) oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni,kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történő teljes vagy részleteiben történő reprodukálása csak a Kiadó előzetes és kifejezett írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. Ez alól kivételt képeznek a promóciós, tájékoztatási vagy oktatási céllal történő, de az írások teljes terjedelmének 10%-át (de 500 karaktert) meg nem haladó méretű részletek közlése, amely e jog visszavonásáig előzetes írásbeli felhatalmazás nélkül is engedélyezett. A TavIR.hu (TavIR) oldalain megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének további feltétele az eredeti forrás (“TavIR” vagy “tavir.hu”) jól látható helyen és formában történő megjelölése, illetve on-line kiadványok esetén az anyagok eredeti fellelhetőségére (a TavIR vonatkozó oldalaira) mutató hiperhivatkozás (link) elhelyezése a reprodukció mellett. Ezek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül.

A felhasználó kötelezi magát, hogy a tavir.hu oldalon a felhasználókról és használóiról megjelent e-mail címeket és egyéb személyes információkat nem gyűjti és nem tartja nyilván azokat, valamint nem használja fel információk tömeges terjesztéséhez (pl. spam), és semmilyen egyéb módon sem hasznosítja azokat kereskedelmi célzattal.

Felhasználó e-mail címének a tavir.hu aloldali rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadók részére, hogy azok számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadók vállalják, hogy a TavIR.hu (TavIR)-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett e-mail címeket harmadik félnek a postafiók tulajdonosának engedélye nélkül nem adják ki, illetve, hogy felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére e-mail címét véglegesen törlik rendszereikből. Utóbbi törlés természetesen egyben a TavIR.hu (TavIR) regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti.

A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére.

Felhasználói közzétételek

A TavIR.hu (TavIR) támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a TavIR.hu (TavIR) keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a TavIR.hu (TavIR) felhasználóit képező egyének és szervezetek, valamint a TavIR.hu (TavIR) munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a TavIR.hu (TavIR) és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a TavIR.hu (TavIR), sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért.

A TavIR.hu (TavIR) szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a TavIR.hu (TavIR) használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a TavIR.hu (TavIR)-n és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. A TavIR.hu (TavIR) felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a TavIR.hu (TavIR) szolgáltatásai segítségével. Anyagok a TavIR.hu (TavIR)-n történő megjelentetésével azok szerzői elismerik, hogy tulajdonosai és/vagy jogos felhasználói azoknak, vagy a tulajdonos kifejezett kérésére és engedélyével teszik közzé az szóban forgó információkat és/vagy szellemi alkotásokat.A Felhasználó elfogadja, hogy a szerzői jog hatálya alá tartozott alkotások a TavIR.hu (TavIR) szolgáltatásain keresztül történő publikálásával visszavonhatatlanul lemond azok feletti rendelkezési és hasznosítási jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Bár a Kiadóknak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenőrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák. A Fórumban eszközölt duplikált postázás (ugyanaz a hozzászólás, téma felvetése több témában is), a hozzászólás azonnali törlését vonja maga után.

Normális körülmények között nem vizsgáljuk azokat a privát elektronikus üzeneteket amelyek a TavIR.hu (TavIR) rendszerein keresztül, de nem a TavIR.hu (TavIR) részére kerülnek feladásra, azonban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az erre feljogosított hatóságoknak hivatalos eljárás keretében ilyen jellegű birtokunkba jutott információkat is kötelesek vagyunk kiszolgáltatni.

A felhasználó elfogadja, hogy a TavIR.hu (TavIR) szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére a TavIR.hu (TavIR) üzemeltetőinek előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Szavatosság és Jótállás kizárása.

A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A TAVIR.HU (TAVIR) ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A TavIR.hu (TavIR) nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A TavIR.hu (TavIR) oldalain fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak.

Szerzői jogok

A tavir.hu és aldomainjai (forum.tavir.hu; shop.tavir.hu, stb.) teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a cikkeket, tanulmányokat és videós anyagokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolása tilos, ideértve de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a szerző neve [Cseh Róbert/TavIR] és a forrás [tavir.hu] megjelölésével, forráshelyre működő link formájában, a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás, teljes másolat díjköteles: 11.750 Ft+ÁFA/nap.

A weboldalak cikkeinek RSS szindikációja engedélyezett. A szindikált tartalmaknak minden tekintetben meg kell egyeznie az eredeti tartalommal, ezért az RSS feed beolvasás előzetes írásbeli engedélyhez kötött.

Jogok visszavonása

A TavIR.hu (TavIR) üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a TavIR.hu (TavIR) bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.

A felhasználási szerződés és feltételek kifejezett megszegését jelenti – nem kizárólagos jelleggel – az Kiadók vagy megbízott partnereik által az oldalba ágyazott hirdetések vagy reklámok blokkolása, megjelenésük megakadályozása, áthelyezésük vagy hatékonyságuk csökkentése bármilyen módszerrel.

Egyéb rendelkezések

Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak időről időre történő ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az időszerű, kötelező érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az TavIR.hu (TavIR) egyes oldalain megjelenő helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.

A vonatkozó szabályozás a TavIR (tavir.hu) domain és aldomainjaira is vonatkozik – azzal a kitétellel, hogy az aldomainon található külön rendelkezések jelen szabályozás popntjait felülírják. az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen rendelkezés az irányadó.

Legutolsó módosítás: 2021. június 4.